Cải cách hành chính

Ban dân tộc tổ chức cuộc họp đánh gia công tác cải cách hành chính Qúy III năm 2022
Ngày đăng 16/09/2022 | 16:50  | View count: 26292

Ngày 16 tháng 9 năm 2022, Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý III và phương hướng nhiệm vụ Quý IV/2022 do đồng chí Quách Công Ban, Phó Trưởng Ban chủ trì. Sau khi nghe Văn phòng thông qua nội dung một số văn bản liên quan đến triển khai cải cách hành chính và báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2022, đồng chí Quách Công Ban, Phó Trưởng Ban, chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

1. Văn phòng :

- Tham mưu các hoạt động cụ thể khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính cơ quan; tham mưu giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính cơ quan. Rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong quý III/2022 của cơ quan; theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện nội dung cải cách hành chính được giao.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 19/4/2022.

- Tham mưu Lãnh đạo Ban ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các phòng thuộc Ban Dân tộc sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông.

- Tiếp tục phối hợp với các phòng rà soát vị trí việc làm theo quy định; tham mưu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hiệu quả, thiết thực.

tin minh nghĩa