Cải cách hành chính

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình Đẳng giới
Ngày đăng 03/04/2023 | 08:51  | View count: 30809

Triển khai chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023, từ ngày 14/3/2023 đến ngày 28/3/2023, Ban Dân tộc đã tổ chức 04 hội nghị tuyên truyền, phổ biến về Bình đẳng giới trên địa bàn các xã Đắk Buk So và xã Quảng Tân thuộc huyện Tuy Đức; xã Đắk Som và xã Quảng Hòa thuộc huyện Đắk Glong với thành phần tham gia là đồng bào các dân tộc thiểu số, già làng, người có uy tín, cán bộ, đoàn thể thôn/bon, học sinh tại các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn huyện.

Hội nghị Tuyên truyền tại xã Quảng Tân huyện Tuy Đức

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Dân tộc đã tập trung phổ biến những nội dung cơ bản nhất của pháp luật về Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, cùng những tính huống thực tiễn nhằm mục đích nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về bình đẳng giới; tiến tới dần xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, định kiến giới và các quan niệm lạc hậu về giới trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, đặc biệt là người dân tộc thiểu số ít người; Nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình, xã hội, giảm khoảng cách về giới, góp phần vào sự phát triển, tiến bộ của phụ nữ trong vùng dân tộc thiểu số; Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ vùng dân tộc thiểu số.

 

Tin, bài: Văn Khuê