Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KTXH VĐBDTTS MN

Văn bản liên quan đến Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
cms-publish-date 09/07/2021 | 10:24  | cms-view-count: 19583

STT

SỐ KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

FILE ĐÍNH KÈM

7 1804/QĐ-UBND 4/12/2020 Quyết định về việc kiện toàn nhân sự BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoàn 2021-2030 tỉnh Đăk Nông Đính kèm
6 3272/VPCP-KTTH 19/5/2021 Chính sách tín dụng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Đính kèm
5 1014/QĐ-TTg 14/7/2020 Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạoTrung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 Đính kèm
4 120/2020-QH14 29/6/2020 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 Đính Kèm
3 5971/UBND-KGVX 19/11/2020 báo cáo rà soát nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2021 - 2025 Đính kèm

2

1409/QĐ-TTg

15/9/2020

QUYẾT ĐỊNH Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Đính kèm

1

1179/UBDT-CSDT 15/9/2020 tài liệu phục vụ lập báo cáo nghiên cứu kha thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT- XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 Đính kèm