Kinh tế chính trị

Hiệu quả từ các chính sách giảm nghèo đặc thù cho đồng bào dân tộc thiểu số
Publish date 05/01/2019 | 09:54  | View count: 1013652

Những năm gần đây, bên cạnh các chính sách công tác dân tộc của các bộ, ngành Trung ương, tỉnh ta đã ban hành, thực hiện nhiều chính sách dân tộc đặc thù của địa phương, tiêu biểu như: Chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào DTTS giai đoạn 2015 – 2020; chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông từ năm 2016-2021; kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với bon, buôn đồng bào DTTS tại chỗ…

Các chính sách giúp đồng bào có thêm nguồn lực sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong đồng bào DTTS. Năm 2018, số hộ nghèo chiếm 14,07%, giảm 2,5% so với năm 2017; trong đó hộ nghèo đồng bào DTTS tại chỗ là 39,45%, giảm 5%.

Năm 2018, tỉnh đầu tư thêm 36 công trình giao thông, 12 trường và điểm trường, 3 công trình nước sạch, 32 nhà sinh hoạt cộng đồng,… trong vùng đồng bào DTTS

 

 

Gần 5.500 hộ DTTS được hỗ trợ đất sản xuất giai đoạn 2017 – 2020

 

 

Từ năm 2015 đến nay, các hộ đồng bào DTTS tại chỗ được vay khoảng 107 tỷ đồng tại các ngân hàng trong tỉnh để đầu tư phát triển nông nghiệp

 

Năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 304 người uy tín được cấp phát các ấn phẩm Báo Đắk Nông và Báo Dân tộc & Phát triển

 

 

Năm 2018, toàn tỉnh hỗ trợ 182 học sinh, sinh viên DTTS thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền gần 400 triệu đồng

 

 

                                                                                               Mẫn Doanh

Nguồn "Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo Đắk Nông"