Asset Publisher

Kết quả tiếp công dân tháng 05 năm 2021
cms-publish-date 12/05/2021 | 08:05  | cms-view-count: 10602

Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến Ban Dân tộc để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị.

xem chi tiết

báo cáo chi tiết