Kế hoạch chiến lược

Ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
Publish date 17/09/2018 | 14:00  | View count: 4659

Trên cơ sở Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 05-KH/CB, ngày 02/3/2017 của Chi bộ Ban Dân tộc về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ, việc, vụ án tham nhũng;

 

Để thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 03/3/2016 của Tỉnh ủy, và Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông. Ngày 27/02/2018, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018. Mục đích của kế hoạch là tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng; các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy và sự chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ Đảng viên trong đơn vị. Phát huy vai trò của cơ quan chuyên môn và tổ chức Đoàn thể trong việc tuyên truyền và đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị. Tăng cường và củng cố niềm tin của cán bộ công chức và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; góp phần nâng cao hiệu quả các nguồn lực đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS); giữ vững tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS.

 

Yêu cầu của kế hoạch đề ra là phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị, tổ chức, các phòng chuyên môn, tổ chức Đoàn thể để đưa ra các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng. Xác định phòng ngừa là chính, đi đôi với phòng ngừa là phải thực hiện tốt các quy định về thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục kiện toàn bộ phận chuyên môn để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng. Đưa nội dung việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí vào để đánh giá CBCC cuối năm 2018 nhằm nhân rộng điển hình tiên tiến trong việc tham gia công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị trong năm 2018 và những năm tiếp theo.  

 

Theo đó nội dung chủ yếu của kế hoạch là tiếp tục duy trì và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng đến với toàn thể CBCC trong đơn vị. Phát động phong trào thi đua trong dịp kỷ niệm ngày thành lập cơ quan làm công tác dân tộc (03/5/2018) về nội dung "học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, nhằm nâng cao ý thức rèn luyện đức tính liêm khiết, tác phong trong công việc và tuân thủ nghiêm túc Quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức công vụ cho đội ngũ CBCC của Ban Dân tộc.

 

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và tổ chức công khai, minh bạch trong việc chi ngân sách năm 2018, tăng cường dân chủ, minh bạch trong mua sắm tài sản công,  kiểm tra, kiểm soát việc chi ngân sách nhà nước nhất là các khoản chi thường xuyên của đơn vị. Công khai chỉ tiêu biên chế được giao, thông tin tuyển dụng, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác; kết luận thanh tra, kiểm tra của đơn vị. Ban hành, sửa đổi bộ Quy tắc ứng xử của đơn vị; sửa đổi, bổ sung các bộ thủ tục và  đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan. Ban hành Quy chế làm việc của đơn vị, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại đơn vị; xây dựng Quy định về bảo vệ và có cơ chế khen thưởng kịp thời cho những người dũng cảm giám đấu tranh và phát hiện tố cáo hành vi tham nhũng; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để trù dập hoặc gây mất đoàn kết nội bộ.

 

Chấn chỉnh và kiến nghị xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thực hiện các chính sách dân tộc; kiến nghị sửa đổi, bổ sung những hạn chế, bất cập trong quản lý và thực hiện các chính sách dân tộc. Kiểm tra, theo dõi, phát hiện kịp thời những hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, có dấu hiệu tham nhũng của CBCC trong đơn vị và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các chính sách dân tộc để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.  Kiểm tra, xác minh việc thực hiện Quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản; xử lý những trường hợp chậm kê khai, không kê khai hoặc kê khai không trung thực, không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng trong phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản do tham nhũng mà có qua thanh tra;              

 

Việc tổ chức thực hiện kế hoạch được giao cho Thanh tra Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt, Tuyên truyền đến đội ngũ CBCC của đơn vị và triển khai thực hiện Kế hoạch. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc phối hợp giữa các phòng của đơn vị/.

 

 Ngọc Quân