Văn bản điều hành

Legislation code 09/KH-BDT
Issuing date 04/01/2019
Published time 04/01/2019
Signer Phan Đình Hiến
Subject Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông.
Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation