Văn bản điều hành

Legislation code 1023/KH-BDT
Issuing date 28/12/2018
Published time 14/01/2019
Signer Trần Thanh Long
Subject Kế hoach thực hiện “Mục tiêu chất lượng” theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2019 của Ban Dân tộc
Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation