Văn bản điều hành

Legislation code 1021/KH-BDT
Issuing date 28/12/2018
Published time 28/12/2018
Signer Trần Thanh Long
Subject Kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2019 của Ban Dân tộc
Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation