Cải cách hành chính

Ban dân tộc tổ chức cuộc họp đánh gia công tác cải cách hành chính Qúy II năm 2021
Publish date 30/06/2021 | 15:17  | View count: 20464

Toàn cảnh hội nghị

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Ban Dân tộc tổ chức cuộc họp giao ban nội dung đánh giá nhiệm vụ được giao gắn với công tác Cải cách hành chính (CCHC) tại đơn vị trong quý II và nhiệm vụ trong thời gian tới.

Sau khi nghe báo cáo của các phòng thực hiện các nhiệm vụ, các nội dung có liên quan gắn với công tác CCHC thuộc ban và ý kiến góp ý, thảo luận của các cán bộ, công chức tham dự họp.  Đ/c Phan Đình Hiến, Trưởng ban Dân tộc chủ trì cuộc họp kết luận và giao một số nhiệm vụ như sau:

  1. Giao Trưởng các phòng:

- Tiếp tục tham mưu hiện tốt những chưa thực hiện được lãnh đạo ban phê duyệt và ban hành tại Kế hoạch số 21/KH-BDT, ngày 11/01/2021 về Kế hoạch cải cách hành chính của Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông năm 2021; các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 66/QĐ-BDT, ngày 21/01/2021 về Phê duyệt nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông.

- Thực hiện đánh giá công chức thuộc phòng quản lý theo từng quý theo các tiêu chí quy định tại Điều 3. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của Chính phủ; ngoài ra cần tập trung vào một số vấn đề như:

+ Thực hiện chấp hành giờ giấc làm việc (Thực hiện về thời gian làm việc, nghỉ có lý do, không lý do).

+ Chấp hành sự phân công của tổ chức, của Lãnh đạo Ban, lãnh đạo phòng giao (Nhiệm vụ được giao về chất lượng, thời gian).

2. Giao Phòng Thanh tra:

- Tham mưu hoàn thành việc triển khai công tác thanh tr, kiểm tra theo kế hoạch (Hoàn thiện trong quý II) tuy nhiên do tình hình dịch bện Covid – 19 đến nay chưa thực hiện, vì vậy đề nghị Chánh Thanh tra có báo cáo và sớm triển khai thực hiện trong thời gian tới.

- Tham mưu thể chế hóa, cập nhật kịp thời các văn bản Quy phạm pháp luật; thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực ngành theo dõi, quản lý.

3. Giao Văn phòng

- Tiếp tục theo dõi, tham mưu Lãnh đạo ban về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính theo Văn bản số 918/UBND-NCKSTT, ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh. Lấy phiếu bằng văn bản, qua cổng thông tin điện tử về bộ thủ tục hành chính tại cơ quan Ban Dân tộc (hoàn thiện trong quý III/2021).

- Tổng hợp đánh giá về công chức theo từng quý để tổng hợp tham mưu Trưởng ban trong việc luôn chuyển, đề bạt, đánh giá công chức, người lao động hàng năm và đề xuất khen thưởng kịp thời.

Tin, ảnh: Minh Nghĩa