Cải cách hành chính

Mối quan hệ trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông để thực hiện công tác Dân tộc và chính sách Dân tộc đã có những bước tiến mới.
Publish date 08/08/2019 | 22:16  | View count: 42816

 

Phát huy truyền thống yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự lực tự cường của từng dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Xây dựng tinh thần trách nhiệm, cởi mở, tin cậy lẫn nhau, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử, tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích chung của Quốc gia, dân tộc, tập hợp được các hình thức đa dạng, phong phú. Chủ động phát huy lợi thế của từng tổ chức, từng bước giải quyết hài hoà, tranh thủ sự đồng thuận trong xã hội để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân tộc.

         Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị. Nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ này, để đổi mới và phát huy những thế mạnh của từng ngành, lĩnh vực, quán triệt, tuyên truyền để cán bộ và nhân dân hiểu rõ vai trò, vị trí trong thực hiện chính sách dân tộc và tính nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong công tác dân tộc, để từ đó nhận thức đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và chủ động thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới. Trong những năm qua, song song với việc thực hiện chính sách dân tộc. Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông đã chủ động xây dựng chương trình và tổ chức ký kết giao ước phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh để thực hiện chính sách dân tộc nhằm mang lại những hiệu quả cao hơn. Tạo cơ hội bình đẳng để đồng bào dân tộc tiếp cận các nguồn lực phát triển và hưởng thụ các dịch vụ phúc lợi xã hội; Tạo môi trường thuận lợi thu hút mọi nguồn lực để phát triển nông nghiệp, nông thôn  nhất là đầu tư của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thu hút và sử dụng nhiều lao động người dân tộc thiểu số để nâng cao hiệu quả đầu tư, hỗ trợ vào vùng dân tộc thiểu số khó khăn. Quan tâm xây dựng và đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể đến từng thôn, bon, buôn; Kiện toàn và nâng cao chất lượng sinh hoạt...

            Để làm tốt công tác phối hợp trong lĩnh vực công tác dân tộc, Ban Dân tộc đã tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định về quy chế phối hợp, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị với Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông, trên cơ sở nội dung phối hợp phải liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan phối hợp; giải quyết công việc đúng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền được giao liên quan đến công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, đảm bảo dưới sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Đắk Nông; Bảo đảm đúng chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương và Ban Dân tộc là cơ quan đầu mối; Mọi hoạt động quản lý Nhà nước về công tác Dân tộc ở cấp tỉnh và huyện phải có cơ quan công tác dân tộc tham gia và thông qua Ban Dân tộc tỉnh để phối hợp nội dung công việc; Trao đổi thông tin trong giải quyết công việc, đảm bảo dân chủ, minh bạch trong mọi hoạt động theo đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình. Quá trình tổ chức thực hiện có sự trao đổi bàn bạc thống nhất để tham mưu cho UBND tỉnh.

            Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông; Công tác tham mưu kịp thời, đúng đắn của Ban Dân tộc tỉnh trong thời gian qua đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ trong công tác phối hợp, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan đơn vị để thực hiện công tác dân tộc. Trên cơ sở đó, thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tiếp tục và tăng cường trong công tác phối hợp để thực hiện tốt công tác dân tộc; Giải quyết tốt các chính sách, thông tin tuyên truyền chung tay xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, từng bước ổn định và phát triển kinh tế-xã hội bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

 

                                                                                    Phan Ngọc Quân