Cải cách hành chính

Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc cấp huyện
Publish date 15/01/2019 | 14:03  | View count: 417374

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông đã ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND, Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng, đơn vị thuộc Ban Dân tộc tỉnh; chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Về nguyên tắc: Công chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc cấp huyện phải bảo đảm các tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này và các quy định khác của pháp luật; Bảo đảm nguyên tắc tổ chức Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và quy trình, thủ tục quy định hiện hành.

Tiêu chuẩn, về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống: Có tinh thần yêu nước; tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích Quốc gia; Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao; có ý thức học tập, nghiên cứu để nâng cao kiến thức, trình độ và năng lực chuyên môn.

Về phẩm chất đạo đức và lối sống: Có đạo đức cách mạng, đoàn kết nội bộ; có tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Gương mẫu trong rèn luyện về đạo đức, lối sống; cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư trong hoạt động công vụ; không cơ hội, bè phái, cục bộ; có bản lĩnh, tinh thần đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, bảo vệ cái đúng; không tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; Đặt lợi ích Đảng, Nhà nước, lợi ích chung lên trên các lợi ích cá nhân, lợi ích cục bộ của cơ quan, đơn vị; Tuyên truyền vận động người thân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; không có hành vi lợi dụng, lạm dụng uy tín cá nhân mình để hoạt động vi phạm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 Về trình độ, Văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông; Chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên; Lý luận chính trị: Có trình độ lý luận chính trị Trung cấp trở lên;  Quản lý nhà nước: Đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên hoặc tương đương trở lên và đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên; Đối với chức danh Chánh, Phó Chánh Thanh tra: Ngoài việc áp dụng các điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này còn phải tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định của ngành Thanh tra; Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Về kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng: Đã qua khóa đào tạo, bồi dưỡng và có chứng chỉ theo quy định của Bộ Nội vụ.

Về năng lực, kiến thức: Nắm vững các văn bản pháp luật về chuyên môn, chuyên ngành; Thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng nghiên cứu, đề xuất, tham mưu, tổ chức thực hiện tốt và có hiệu quả nhiệm vụ được giao; Có khả năng điều hành, đoàn kết nội bộ và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ; Hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước và tình hình Quốc tế.

Về tiêu chuẩn cụ thể từng chức danh được quy định cụ thể tại các Điều 3, Điều 4, Điều 5 của Quy định này và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2019.

Tin, ảnh: Bá Pểnh