Cải cách hành chính

Ban dân tộc tỉnh phân công triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019
Publish date 08/01/2019 | 08:51  | View count: 171505

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về Kế hoạch cải cách hành chính
tỉnh Đắk Nông năm 2019; Kế hoạch số 09/KH-BDT, ngày 04/01/2019 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh phân công và yêu cầu các phòng triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Giao Văn phòng

- Triển khai, quán triệt đầy đủ nội dung Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2019; Kế hoạch số 09/KH-BDT, ngày 04/01/2019 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông, các văn bản liên quan đến các phòng và toàn thể cán bộ, công chức, lao động.

- Chủ động xây dựng các văn bản triển khai công tác cải cách hành chính đảm bảo chất lượng, tiến độ.

- Thực hiện đúng, đầy đủ theo Quy định của UBND tỉnh về chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính định kỳ.

- Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; thực hiện hiệu quả việc kiểm tra và xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra.

- Tham mưu xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Tham mưu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đơn vị; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được phân cấp, tinh giản biên chế theo quy định.

- Thực hiện hiệu quả việc ứng dụng CNTT, phần mềm văn phòng điện tử, chứng thư số, chữ ký số.

- Tăng cường công tác phối hợp, đôn đốc các phòng triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính.

2. Đối với các phòng Nghiệp vụ, Thanh tra

- Chủ động tham mưu rà soát, đánh giá, công bố, công khai, niêm yết TTHC theo quy định.
- Căn cứ nhiệm vụ được Lãnh đạo giao tại Kế hoạch số 09/KH-BDT, ngày 04/01/2019 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông, chủ động tham mưu thực hiện, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch; định kỳ báo cáo Lãnh đạo Ban (thông qua Văn phòng) để theo dõi, tổng hợp.

Bản Phân công nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính

 Hoàng Thị Thảo (đưa tin)