Xuất bản thông tin

tiếp công dân tháng 8 năm 2022
Ngày đăng 15/08/2022 | 08:43  | View count: 9210

Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến Ban Dân tộc để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị.

xem chi tiết