Xuất bản thông tin

Quá trình hình thành
Ngày đăng 15/06/2020 | 15:07  | View count: 17633

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông được thành lập theo Quyết định số 20/2004/QĐ-UB ngày 01 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Đắk Nông về việc thành lập Ban Dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông. Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông được kiện toàn theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND, ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc tại địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân cùng cấp; góp phần đảm bảo sự thống nhất quản lý trong lĩnh vực công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương.

Hiện nay, trụ sở Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông đóng tại số 27, đường Tô Hiến Thành, Tổ 03, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.