Xuất bản thông tin

Thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC năm 2020
Ngày đăng 17/09/2020 | 08:34  | View count: 91069

Trên cơ sở Quyết định số 2306/QĐ-UBND, ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 809/KH-BDT, ngày 31/12/2019,  Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2020.

Theo đó, để thực hiện tốt hoạt động kiểm soát TTHC năm 2020, kế hoạch đã đề ra một số yêu cầu vụ thể, thiết thực như sau: Hoạt động kiểm soát có phân công công việc rõ ràng, hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; xác định cụ thể trách nhiệm và thời gian thực hiện; Đảm bảo TTHC được công bố kịp thời, công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện TTHC và giám sát việc thực hiện TTHC; Tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định TTHC. Kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Năm 2020, Ban Dân tộc có 02 bộ TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi: Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (Thực hiện 05 năm một lần) và  Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS (Thực hiện hàng năm) theo Quyết định số 733/QĐ-UBND, ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành thay thế trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Dân tộc. 02 bộ TTHC được công khai tại Bảng tin cơ quan, Trang thông tin điện tử cơ quan đảm bảo công khai, minh bạch; được tuyên truyền sâu rộng về kết quả kiểm soát TTHC trên Trang thông tin điện tử cơ quan thuận tiện người dân điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC. Bên cạnh đó, 02 bộ TTHC này đã đảm bảo các yếu tố tinh gọn, đơn giản về qui trình.

Tin ảnh: Hoàng Thị Thảo