Hoạt động ban

Ban dân tộc tổ chức hội nghị công tác cải cách hành chính Qúy 1 năm 2018
Ngày đăng 17/09/2018 | 09:17  | View count: 709

Ngày 02/03/2017, Ban Dân tộc tổ chức hội nghị đánh giá cải cách hành chính quí I năm 2018, triển khai, phổ biến các văn bản về CCHC.   

 

Hội nghị đã triển khai các văn bản: Quyết định 1982/ QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đak Nông năm 2018. Quyết định 2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về việc Công bố chỉ số CCHC năm 2017 của các Sở, Ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã.  Kế hoạch số 744/KH-BDT ngày 30/11/2017 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của Ban Dân tộc; và các kế hoạch cụ thể thực hiện công tác CCHC năm 2018. Dự thảo báo cáo công tác CCHC quí I năm 2018.

 

Sau khi thảo luận của cán bộ, công chức, lao động tham dự cuộc họp, chủ trì hội nghị kết luận: Về kết quả thực hiện nhiệm vụ quí I, Ban Dân tộc đã ban hành các kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính đảm bảo tiến độ theo qui định. Thực hiện đúng qui định về giải quyết các thủ tục hành chính được trung tâm hành chính công chuyển đến; cán bộ công chức thực hiện hiệu quả việc ứng dụng CNTT, phần mềm văn phòng điện tử, chứng thư số, chữ ký số.

 

Về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quí II: Toàn thể cán bộ, công chức, lao động và các phòng chuyên môn tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 744/KH-BDT, ngày 30/11/2017 của Ban Dân tộc về Cải cách hành chính năm 2018. Văn phòng tham mưu triển khai kế hoạch số 829/KH-BDT về kiểm tra CCHC; hoàn thiện qui chế chi tiêu nội bộ; rà soát các thủ tục hành chính; triển khai công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức; áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Phòng tuyên truyền triển khai thực hiện kế hoạch số 36/KH-BDT về theo dõi thi hành pháp luật; kế hoạch 07/KH-BDT về công tác tuyên truyền CCHC; triển khai rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL. Các phòng, CBCC trong cơ quan thực hiện hiệu quả việc ứng dụng CNTT, phần mềm văn phòng điện tử, chứng thư số, chữ ký số. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Các phòng chuyên môn phối hợp văn phòng rà soát chức năng, nhiệm vụ của phòng để đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với tình hình cụ thể của cơ quan.

 

Thực hiện chế độ báo cáo theo qui định tại Công văn số 4096/UBND-NC ngày 02/8/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính theo định kỳ.

 

Hội nghị phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm ngày thành lập ngành (3/5) gắn với công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm.

                                                                                     T.Long