Hoạt động ban

Triển khai công tác cải cách hành chính, công tác dân vận chính quyền năm 2020
Ngày đăng 11/02/2020 | 08:09  | View count: 202155

Để kịp thời thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và công tác dân vận chính quyền, ngày 10/02/2020, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức cuộc họp chuyên đề nhằm đánh giá kết quả thực hiện năm 2019 và triển khai các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, công tác dân vận chính quyền năm 2020, tham dự cuộc họp có toàn thể cán bộ, công chức, lao động.

Toàn cảnh hội nghị

Tại cuộc họp, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính, công tác dân vận chính quyền, công tác nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cụ thể như: Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 09/12/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Nông và Kế hoạch số 411-KH/UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1999/QĐ-UBND, ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh, về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2020; Kế hoạch số 02/KH-UBND, ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh, về viêc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Đăk Nông năm 2020; Kế hoạch hành động số 47/KH-UBND, ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh, về triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2020 và những năm tiếp theo; Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND, ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính.

Cũng tại cuộc họp này, trên cơ sở dự thảo báo cáo đánh giá chấm điểm công tác cải cách hành chính và công tác dân vận chính quyền năm 2019 của UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã phân tích, đánh giá kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác cải cách hành chính và công tác dân vận chính quyền theo các tiêu chí quy định về đánh giá chấm điểm, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong tham mưu tổ chức thực hiện. Đồng thời, cuộc họp cũng đã thảo luận, thống nhất triển khai các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian qua, nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và công tác dân vận chính quyền năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh. 

Tin,ảnh: Minh Nghĩa