Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
41 09/KH-BDT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông. 04/01/2019 Phan Đình Hiến
42 1894/QĐ-TTg Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 31/12/2018 Nguyễn Xuân Phúc
43 2203/QĐ-UBND phê duyệt Đề án đào tạo nghề gắn với phát triển du lịch đối với đồng bào M’Nông trên địa bàn các xã: Đắk R’Moan, xã Đắk Nia - thị xã Gia Nghĩa; xã Đắk N’Drung - huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 28/12/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
44 1022/QĐ-BDT Quyết định về việc Ban hành chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng áp dụng Hệ thốngquản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Đak Nông 28/12/2018 Trần Thanh Long
45 1021/KH-BDT Kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2019 của Ban Dân tộc 28/12/2018 Trần Thanh Long
46 1023/KH-BDT Kế hoach thực hiện “Mục tiêu chất lượng” theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2019 của Ban Dân tộc 28/12/2018 Trần Thanh Long
47 995/KH-BDT Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong vùng đồng bào Dân tộc thiểu số năm 2019 21/12/2018 K'Khét Atô
48 2070/QĐ-UBND Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2019 13/12/2018 Cao Huy
49 1749/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 02/11/2018 Nguyễn Bốn
50 839/QĐ-BDT QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông 30/10/2018 K'Khét A tô
51 631 /BC-BDT

BÁO CÁO Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân Của ban dân tộc tỉnh Đăk Nông (Từ ngày 15/8/2017 đến ngày 15/8/2018). 

13/08/2018 Trần Thanh Long
52 733/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/thay thế trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông  17/05/2018 Cao Huy
53 290/QĐ-BDT QUYẾT ĐỊNH về việc phân công phụ trách công tác của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông 02/05/2018 Phan Đình Hiến
54 185/KH-BDT Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TT ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. 28/03/2018 Trần Thanh Long
55 21/KH-BDT Kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2018 11/01/2018 Trần Thanh Long
56 40/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 - 2020 10/01/2018 Nguyễn Bốn
57 44/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Ban dân tộc tỉnh Đăk Nông 10/01/2018 Cao Huy
58 569 /BC-BDT

BÁO CÁO Về công tác mua sắm tập trung

29/09/2017 Trần Thanh Long
59 19/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 17/07/2017
60 60/TB-BDT

thông báo công khai dụ toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017

14/02/2017 Trần Thanh Long