Thông tin chỉ đạo

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Tiêu chí lựa chọn người có uy tín và chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (17/09/2018)

Ngày 6/3/2018, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.