Cải cách hành chính

Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, tỉnh lần thứ III năm 2019
Ngày đăng 14/03/2019 | 15:51  | View count: 60286

          Căn cứ chỉ thị 35-CT/TW ngày 8/5/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam;Thực hiện Quyết định số 1062/QĐ-TTg, ngày 22/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020;  Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, tỉnh lần thứ III năm 2019.

          Theo đó, mục đích của Đại hội là tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; Tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn từ 2009-2019; Đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2009-2019; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân.

             Yêu cầu của Đại hội là thông qua Đại hội các cấp để tăng cường khối địa đoàn kết dân tộc, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển đất nước. Đại hội từ địa phương đến trung ương cần được tổ chức trang trọng với quy mô phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đồng thời tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân. Hướng dẫn cũng nêu rõ về tên gọi, chủ đề, nội dung của Đại hội; nguyên tắc, cơ cấu, tiêu chí chọn cử đại biểu chính thức dự Đại hội các cấp... Theo đó, tại các tỉnh, thành phố có đủ điều kiện sẽ tổ chức Đại hội 02 cấp: cấp huyện và tỉnh.

              Về thời gian tổ chức Đại hội cấp huyện tổ chức trong 01 ngày, hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 với số lượng đại biểu chính thức không quá 150 đại biểu, đại biểu mời không quá 1/3 số lượng đại biểu chính thức. Thời gian tổ chức Đại hội cấp tỉnh từ 1,5 đến 2 ngày, hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2019 với số lượng đại biểu chính thức không quá 250 đại biểu, đại biểu mời không quá 1/3 số lượng đại biểu chính thức.

           Các tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh do lãnh đạo UBND tỉnh, huyện làm Trưởng ban; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Phó Trưởng ban thường trực cùng cấp; Trưởng phòng Dân tộc hoặc lãnh đạo Văn phòng UBND huyện, thành phố làm Phó Trưởng ban thường trực cấp huyện, thành phố. Ngoài ra, Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp tỉnh thành lập Ban Tổ chức cùng cấp để tham mưu tổ chức Đại hội theo đúng thời gian quy định.

            Căn cứ vào các quy định của Hướng dẫn và điều kiện cụ thể của địa phương, chính quyền các cấp có thể hướng dẫn bổ sung cho phù hợp để việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số ở cấp mình đạt kết quả cao. Cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, trình Trưởng Ban Chỉ đạo phân công các thành viên Ban Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội cấp huyện.

                                                                                                       Thanh Long