kế hoạch Triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 Ban Dân tộc tỉnh năm 2020

cms-publish-date 18/09/2020 | 10:32 AM  | cms-view-count: 2
kế hoạch  121/KH-BDT download chính sách chất lượng    download