Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông gồm 4 đồng chí (1 đồng chí trưởng ban và 3 đồng chí phó ban)

 - Trưởng ban: Phan Đình Hiến

 - Phó Trưởng ban: Trần Thanh Long

 - Phó Trưởng ban: H'DJRân Knul

 - Phó Trưởng ban: K'Khét Atô

 

Các phòng ban Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông (3 phòng ban)

  •  - Văn phòng Ban
  •  - Phòng Nghiệp vụ
  •  - Phòng Thanh tra

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO BAN (tại Quyết định số 206/QĐ-BDT ngày 04/5/2017)
 
Đồng chí: Phan Đình Hiến – Trưởng ban
 
Thực hiện nhiệm vụ thành viên của UBND tỉnh, chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Ban; lãnh đạo, điều hành các Phó Trưởng ban, Trưởng các Phòng và công tác chuyên môn của Phòng dân tộc cấp huyện; phối hợp, chỉ đạo công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Trưởng ban theo quy định của pháp luật.
 
Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
 
– Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hàng năm và dài hạn của ngành công tác dân tộc; các dự án, chương trình, chính sách lớn, quan trọng và những vấn đề bức xúc có liên quan đến đời sống, phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của đồng bào dân tộc thiểu số.
 
– Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và người lao động; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Công tác tài chính, dự toán ngân sách; các nguồn vốn của các chính sách dân tộc. Chủ tài khoản thứ nhất của Ban.
 
– Các quyết định, kết luận thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
– Chủ tịch hội đồng: thi đua, khen thưởng, xét nâng lương; Tham gia một số hội đồng của tỉnh, của Ban trên một số lĩnh vực.
 
– Giữ mối quan hệ công tác với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Ủy ban Dân tộc, UBND các huyện, thị xã các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh.
 
– Phụ trách Thanh tra Ban và địa bàn huyện Đăk Song, thị xã Gia Nghĩa.
 
Đồng chí: Trần Thanh Long – Phó Trưởng ban
 
– Thay mặt Trưởng ban chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban khi Trưởng ban đi vắng hoặc được ủy quyền. Chủ tài khoản thứ hai của Ban.
 
– Phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ được giao cho Văn phòng.
 
– Phụ trách Văn phòng;
 
– Phụ trách địa bàn huyện Tuy Đức, Đăk Rlấp.
 
– Các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
 
Đồng chí: H'DJRân Knul – Phó Trưởng ban
 
– Phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ được giao cho Phòng Tuyên truyền & Địa bàn;
 
– Phụ trách phòng Tuyên truyền và Địa bàn;
 
– Phụ trách địa bàn Cư Jút, Đăk Mil;
 
– Các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
 
Đồng chí: K'Khét Atô – Phó Trưởng ban
 
– Phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ được giao cho Phòng Chính sách;
 
– Phụ trách phòng Chính sách;
 
– Phụ trách địa bàn Krông Nô, Đăk Glong;
 
– Các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.