Asset Publisher

Kết quả tiếp công dân tháng 6 năm 2021
cms-publish-date 10/06/2021 | 07:49  | cms-view-count: 10039

Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến Ban Dân tộc để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị.

xem chi tiết...