Lịch tiếp công dân

KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN THƯ

Kết quả tiếp công dân tháng 04 năm 2021 (12/04/2021)

Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến Ban Dân tộc để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị. xem chi tiết...