Thông báo giấy mời

các văn bản liên quan đến sửa chữa nhà khách Ban Dân tộc
Publish date 23/09/2022 | 09:46  | View count: 25862

các văn bản liên quan đến sửa chữa nhà khách Ban Dân tộc

1. QUYẾT ĐỊNH số: 809/QĐ-BDT  - V/v phê duyệt dự toán các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nhà khách Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông

2. QUYẾT ĐỊNH số 824/QĐ-BDTVề việc chỉ định thầu đơn vị Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa nhà khách Ban Dân tộc

3. QUYẾT ĐỊNH số 826/QĐ-BDTVề việc chỉ định thầu đơn vị Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa nhà khách Ban Dân tộc

4. QUYẾT ĐỊNH số 945/QĐ-BDT"Về việc phê duyệt thiết kế Bản vẽ, dự toán công trình: Sửa chữa Nhà khác Ban dân tộc tỉnh Đăk Nông"

5. QUYẾT ĐỊNH số 959/QĐ-BDT" Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Sửa chữa Nhà khách Ban dân tộc tỉnh Đăk Nông
Địa điểm XD: Phường Nghĩa Tân, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

6. QUYẾT ĐỊNH số 996/QĐ-BDT "V/v chỉ định thầu Gói thầu số 02 thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nhà khách Ban dân tộc tỉnh Đắk Nông".Địa điểm: Phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

QUYẾT ĐỊNH số 997/QĐ-BDT Về việc chỉ định thầu đơn vị Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nhà khách Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông

8. QUYẾT ĐỊNH số 825/QĐ-BDT Về việc chỉ định thầu đơn vị Tư vấn Quản lý dự án công trình: Sửa chữa nhà khách Ban Dân tộc