Văn bản điều hành

STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 321/BC-BDT

BÁO CÁO: Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước quý I năm 2023 của Ban Dân tộc

06/04/2023 Đ/c Phan Đình Hiến
2 99A/BC-BDT BÁO CÁO: Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Ban Dân tộc 07/02/2023 Đ/c K'Khét A Tô
3 24A/BC-BDT

BÁO CÁO: Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước quý IV năm 2022 của Ban Dân tộc

10/01/2023 Đ/c K'Khét A Tô
4 17/QĐ-BDT

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022

09/01/2023 Đ/c K'Khét A Tô
5 1309/QĐ_BDT

quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác dân tộc năm 2023

13/12/2022 Đ/c Quách Công Ban
6 1233A/KH-BDT

Kế hoạch Tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022

22/11/2022 Đ/c K'Khét A Tô
7 509/KH-BTC

Kế hoạch tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đăk Nông lần thứ IV năm 2022 - 2023

07/09/2022 Đ/c Lê Trọng Yên
8 871/BDT-TTr

Kết luận thanh tra Về việc thực hiện chế độ đối với học sinh dân tộc nội trú theo Thông tư liên tịch số: 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT đối với Trường PTDTNT THCS & THPT huyện Đăk R’Lấp từ năm 2017 đến năm 2020.

30/08/2022 Đ/c Quách Công Ban
9 824/QĐ-BDT QUYẾT ĐỊNH Về việc chỉ định thầu đơn vị Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa nhà khách Ban Dân tộc 15/08/2022 Đ/c K'Khét A Tô
10 809/QĐ-BDT QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt dự toán các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nhà khách Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông 09/08/2022 Đ/c K'Khét A Tô
11 1137/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025

13/07/2022 Đ/c Hồ Văn Mười
12 685/BC-BDT

BÁO CÁO: Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 06 tháng năm 2022 của Ban Dân tộc

06/07/2022 Đ/c K'Khét A Tô
13 684/BC-BDT

Báo cáo Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước quý II năm 2022 của Ban Dân tộc

06/07/2022 Đ/c K'Khét A Tô
14 2561/UBND-KGVX

thực hiện Luật PCTH thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022

18/05/2022 Tôn Thị Ngọc Hạnh
15 856/QĐ-UBND

Ban hành Đề án "Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2027"

17/05/2022 Đ/c Hồ Văn Mười
16 2437/UBND-TH

thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2022

12/05/2022 Đ/c Hồ Văn Mười
17 36-HD/BTGTU

Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới

11/05/2022 Đ/c Nguyễn Hữu Khánh
18 559/KH-UBDT-ĐTNVN

Kế hoạch Chương trình phối hợp công tác giữa Đài truyền hình Việt Nam và Ủy ban Dân tộc năm 2022

11/05/2022 Hoàng Thị Hạnh
19 2388/UBND-NC

áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

10/05/2022 Đ/c Hồ Văn Mười
20 237/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

10/05/2022 Hồ Văn Mười