Cải cách hành chính

Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá CCHC quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2021
Publish date 10/09/2021 | 15:02  | View count: 11631

Ngày 10/9/2021, Ban Dân tộc tổ chức cuộc họp đánh giá công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021. Cuộc họp do đồng chí Phan Đình Hiến - Trưởng Ban Dân tộc chủ trì.

Cuộc họp tập trung đánh giá kết quả công tác CCHC quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV trên cơ sở đánh giá Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021. Tại cuộc họp, đồng chí Phan Đình Hiến - Trưởng Ban đã quán triệt các phòng thuộc Ban Dân tộc; toàn thể cán bộ, công chức tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến CCHC: dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định 09/2010/QĐ-UBND ngày 07/5/2010 của UBND tỉnh Đắk Nông về quy định một số điểm trong tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn; dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng các đơn vị thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng, Phó Trưởng phòng Dân tộc cấp huyện, thị xã; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác rà soát các văn bản QPPL mới ban hành hoặc hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý công tác dân tộc và lĩnh vực liên quan theo quy định; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện CCHC cơ quan năm 2021 theo kế hoạch đã phê duyệt; tiếp tục sử dụng văn bản điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động theo qui chế.

Tin: Minh Nghĩa