Xuất bản thông tin

tiếp công dân tháng 01 năm 2023
Ngày đăng 14/01/2023 | 14:05  | View count: 17930

Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến Ban Dân tộc để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị.

xem chi tiết