LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

cms-publish-date 17/09/2020 | 07:49 AM  | cms-view-count: 2
STT Nội dung công tác Thời gian, địa chỉ Chủ trì     Làm việc thống nhất số liệu,...

Lịch công tác tuần 36 năm 2020

cms-publish-date 10/09/2020 | 07:53 AM  | cms-view-count: 28
STT Nội dung công tác Thời gian Địa điểm Chủ trì ghi chú 1 Dự thảo...

Lịch công tác tuần 35 năm 2020

cms-publish-date 24/08/2020 | 09:21 AM  | cms-view-count: 49
STT Nội dung công tác               thời gian                       ...

Lịch công tác tuần 34 năm 2020

cms-publish-date 17/08/2020 | 07:56 AM  | cms-view-count: 46
1 Hội nghị trực tuyến lễ khai trương trực tuyến toàn quốc hệ thống thông tin báo cáo quốc gia 08 giờ...

Lịch công tác tuần 30 năm 2019

cms-publish-date 22/07/2019 | 09:56 AM  | cms-view-count: 1602
Lịch Công tác lãnh đạo Ban STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú ...

Lịch công tác tuần 13 năm 2019

cms-publish-date 25/03/2019 | 04:06 PM  | cms-view-count: 6139
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

Lịch công tác tuần 12 năm 2019

cms-publish-date 18/03/2019 | 04:06 PM  | cms-view-count: 6199
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

Lịch công tác tuần 11 năm 2019

cms-publish-date 11/03/2019 | 03:38 PM  | cms-view-count: 6782
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

Lịch công tác tuần 04 năm 2019

cms-publish-date 21/01/2019 | 02:08 PM  | cms-view-count: 9102
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

Lịch công tác tuần 03 năm 2019

cms-publish-date 14/01/2019 | 02:27 PM  | cms-view-count: 11067
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

Lịch công tác tuần 02 năm 2019

cms-publish-date 07/01/2019 | 08:47 AM  | cms-view-count: 10313
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

Lịch công tác tuần 01 năm 2019

cms-publish-date 02/01/2019 | 08:38 AM  | cms-view-count: 9358
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

Lịch công tác tuần 52

cms-publish-date 24/12/2018 | 09:07 AM  | cms-view-count: 6922
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

Lịch công tác tuần 51

cms-publish-date 17/12/2018 | 03:39 PM  | cms-view-count: 7140
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

L?ch công tác tu?n 50

cms-publish-date 10/12/2018 | 08:01 AM  | cms-view-count: 5045
STT N?i dung Th?i gian ??a ?i?m Thành ph?n Ghi chú 1 ...

L?ch công tác tu?n 49

cms-publish-date 03/12/2018 | 08:51 AM  | cms-view-count: 4641
STT N?i dung Th?i gian ??a ?i?m Thành ph?n Ghi chú 1 ...

Lịch công tác tuần 48

cms-publish-date 26/11/2018 | 01:55 PM  | cms-view-count: 3229
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

Lịch công tác tuần 47

cms-publish-date 19/11/2018 | 08:24 AM  | cms-view-count: 5135
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

Lịch công tác tuần 46

cms-publish-date 12/11/2018 | 03:52 PM  | cms-view-count: 4283
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

Lịch công tác tuần 45

cms-publish-date 05/11/2018 | 07:43 AM  | cms-view-count: 2409
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...