Lịch làm việc

L?ch công tác tu?n 49
Ngày đăng 03/12/2018 | 08:51  | View count: 4789

STT

N?i dung

Th?i gian

??a ?i?m

Thành ph?n

Ghi chú

1

Tuyên truy?n v? t?o hôn và hôn nhân c?n huy?t th?ng

03/12

??k R'm?ng

Krông Nô

L?B + PCS

 

2

D? HN BCH ??ng b? l?n th? 14

04-05/12

VP t?nh ?y Tr??ng Ban

 

3

D? HN tuyên truy?n v? tình hình h?i nh?p kinh t? qu?c t? n?m 2018 06/12 TTHN t?nh ?/c Khét - PTB

 

4

H?p CQ, Công ?oàn tháng 12

14h 04/12

HT t?ng 3

Toàn th? CBCCL?

 

5

H?p ?ánh giá cán CBCCL? V?n phòng

14h 07/12

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10