sơ đồ site

SƠ ĐỒ SITE

- TRANG CHỦ
- GIỚI THIỆU
      + Chức năng, nhiệm vụ
      + Tổ chức bộ máy
      + Cộng đồng 54 dân tộc
      + Thông tin liện hệ
- TIN TỨC - SỰ KIỆN
      + Kinh tế - Chính trị
      + Văn hóa - Xã hội
      + Hoạt động Ban
- THÔNG TIN CHỈ ĐẠO
      + Thông báo - Giấy mời
      + Kế hoạch - Chiến lược
      + Khen thưởng - Xử phạt
      + Văn bản chính sách dân tộc
      + Kết luận ý kiến chỉ đạo
      + Lịch làm việc của Lãnh đạo
- CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
      + Thủ tục hành chính
      + Góp ý dự thảo văn bản
- LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
      + Lịch tiếp công dân
      + Quy chế tiếp công dân
      + Thông báo tiếp công dân
      + Kết quả tiếp công dân, trả lời đơn thư
- VĂN BẢN
- SƠ ĐỒ SITE