Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 653/QĐ-BDT

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông
 

07/09/2021 Đ/c Phan Đình Hiến
2 533/KH-UBND

Kế hoạch tuyên truyền quản bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

06/08/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
3 477/QĐ-BDT

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động công chức Hoàng Thị Thảo
 

07/07/2021 Đ/c Phan Đình Hiến
4 459/TB-BDT

Thông báo kết luận công tác cải cách hành chính quy II năm 2021

01/07/2021 Đ/c K'Khét Atô
5 392/BC-BDT

BÁO CÁO Kết quả tiếp công dân và tình hình đăng tải thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 6 năm 2021

09/06/2021 Đ/c K'Khét Atô
6 359/BC-BDT

BÁO CÁO Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số tuân thủ pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2021 lĩnh vực Ban Dân tộc

27/05/2021 Đ/c Phan Đình Hiến
7 14-KH/TU

Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

20/04/2021 Đ/c Lưu Văn Trung
8 254/QĐ-BDT

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt quy hoạch các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trực thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2026
 

13/04/2021 Đ/c Phan Đình Hiến
9 232/BDT-VP

thực hiện công tác CCHC theo ý kiến chỉ đạo tại Kết luận của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2011-2020 và triển khai giai đoạn 2021-2030

07/04/2021 Đ/c K'Khét Atô
10 223/TB-BDT

THÔNG BÁO Kết luận đánh giá kết quả Nhiệm vụ gắn với công tác cải cách hành chính Quý I/2021

01/04/2021 Đ/c K'Khét Atô
11 213/BDT-VP

tuyên truyền, phát động cuộc thi tìm hiểu về công tác CCHC cho cán bộ, công chức năm 2021

30/03/2021 Đ/c Phan Đình Hiến
12 156/QĐ-BDT

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông
 

03/03/2021 Đ/c Phan Đình Hiến
13 149/KH-BDT

KẾ HOẠCH Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI); nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh Đắk Nông năm 2021 thuộc Ban Dân tộc

02/03/2021 Đ/c K'Khét Atô
14 132/TB-VP

THÔNG BÁO Kết luận của Lãnh đạo Ban tại Hội nghị tuyên truyền, tọa đàm nâng cao các chỉ số thực hiện công tác CCHC của Ban Dân tộc trong năm 2021

25/02/2021 Đ/c K'Khét Atô
15 118/BDT-VP

 khắc phục những tồn tại trong công tác CCHC tại đơn vị sau khi UBND tỉnh công bố kết quả thực hiện năm 2020 thực hiện năm 2021 

19/02/2021 Đ/c K'Khét Atô
16 98/KH-BDT

KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

04/02/2021 Đ/c K'Khét Atô
17 68/QĐ-BDT

quyết định chi trả thu nhập tăng thêm cho công chức, lao động năm 2020

21/01/2021 Đ/c Phan Đình Hiến
18 59 /KH-BDT

Kế hoạch Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021

20/01/2021 Đ/c K'Khét Atô
19 896/BC-BDT BÁO CÁO Tình hình thực hiện và kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 10/12/2020 K’Khét Atô
20 818/BC-BDT

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2020 và phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Dân tộc

13/11/2020 Đ/c Phan Đình Hiến