Giới thiệu

thông tin liên lạc

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CƠ QUAN VÀ CÁC PHÒNG THUỘC BAN
 
- Cơ quan: bdt@daknong.gov.vn
- Văn phòng: vp.bdt@daknong.gov.vn
- Phòng Nghiệp vụ: khth.bdt@daknong.gov.vn
- Phòng Thanh tra: ttra.bdt@daknong.gov.vn
 
THÔNG TIN LIÊN LẠC LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC TỈNH ĐĂK NÔNG
 

         I        LÃNH ĐẠO BAN

1        Phan Đình Hiến - Trưởng Ban - 0914788888

2       K' Khét Atô - Phó trưởng Ban - 0906443017

         II       VĂN PHÒNG

3      Trần Viết Điệp - Chánh Văn phòng - 088663466

4      Phùng Kim Quy - Phó Chánh Văn phòng - 0935584445

5       H Bình - Văn thư - 0886427272

6       Nguyễn Minh Nghĩa - Chuyên viên Văn phòng - 0848179379

7       Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Kế toán - 0984435838

8      Hoàng Thị Thảo - Chuyên viên Văn phòng -  0886180280

         III       PHÒNG THANH TRA

9      Y Ái Buôn Yã - Chánh thanh tra - 0886245969

10      Nguyễn Cảnh Thọ - Chuyên viên - 0979151179  

11     Phạm Nguyên Vũ - Chuyên viên - 0962014546

12     Hoàng Thị Trưng - Chuyên viên - 0906505074

13     La Quang Hảo - Chuyên viên - 0972237784

         IV      PHÒNG NGHIỆP VỤ

14     Phạm Ngọc Linh - Trưởng phòng - 0911336869

15     Nguyễn Văn Khuê - Phó phòng - 0886556558

16     Phan Ngọc Quân - Chuyên viên - 0987828069

17    Lầu Bá Pểnh  - Chuyên viên -  0886487787

18    Trương Ngọc Châu - Chuyên viên - 0911334379