Cải cách hành chính

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tổ chức tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020
Ngày đăng 14/01/2020 | 17:14  | View count: 36952

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-BDT ngày 08/01/2020 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông về thông tin, tuyên truyền công tác CCHC tại đơn vị năm 2020, ngày 14 tháng 01 năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tổ chức tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Đăk Nông năm 2020 với sự tham dự của toàn thể cán bộ, công chức, lao động Ban Dân tộc.

Toàn cảnh hội nghị

Tại cuộc họp, toàn thể cán bộ, công chức Ban Dân tộc đã được phổ biến về các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác CCHC; Vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC; các biện pháp, giải pháp nhằm góp phần cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC (Par Index), Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác CCHC theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC; công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; ...

Thông qua hoạt động tuyên truyền, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác CCHC thuộc lĩnh vực công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc tiếp tục được nâng cao. Bên cạnh đó, tăng cường sự đồng thuận, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, cán bộ, công chức trong thực hiện mục tiêu cải cách hành chính năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông, đảm bảo sự hài lòng của cá nhân, tổ chức với chất lượng phục vụ của Ban Dân tộc.

tin ảnh: Hoàng Thị Thảo