Asset Publisher

Tiếp công dân tháng 10 năm 2021
Publish date 14/10/2021 | 09:40  | View count: 2115

Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến Ban Dân tộc để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị.

xem chi tiết