Giới thiệu

thông tin liên lạc

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CƠ QUAN VÀ CÁC PHÒNG THUỘC BAN
 
- Cơ quan: bdt@daknong.gov.vn
- Văn phòng: vp.bdt@daknong.gov.vn
- Phòng Nghiệp vụ: khth.bdt@daknong.gov.vn
- Phòng Thanh tra: ttra.bdt@daknong.gov.vn
 
THÔNG TIN LIÊN LẠC LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC TỈNH ĐĂK NÔNG
 

         I        LÃNH ĐẠO BAN

1        Phan Đình Hiến - Trưởng Ban 

2       K' Khét Atô - Phó trưởng Ban

         II       VĂN PHÒNG

3      Trần Viết Điệp - Chánh Văn phòng 

4      Phùng Kim Quy - Phó Chánh Văn phòng 

5       H Bình - Văn thư 

6       Nguyễn Minh Nghĩa - Chuyên viên Văn phòng 

7       Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Kế toán 

8     Hoàng Thị Trưng - Chuyên viên 

9      Hoàng Thị Thảo - Chuyên viên Văn phòng 

         III       PHÒNG THANH TRA

10      Y Ái Buôn Yã - Chánh thanh tra

11      Nguyễn Cảnh Thọ - Chuyên viên

12     Phạm Nguyên Vũ - Chuyên viên

13     Trần Thị Thúy - Chuyên viên

         IV      PHÒNG NGHIỆP VỤ

14     Phạm Ngọc Linh - Trưởng phòng

15     Nguyễn Văn Khuê - Phó phòng 

16     Phan Ngọc Quân - Chuyên viên

17    Lầu Bá Pểnh  - Chuyên viên

18    Trương Ngọc Châu - Chuyên viên