Giới thiệu

tổ chức bộ máy

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông gồm 4 đồng chí (1 đồng chí trưởng ban và 1 đồng chí phó ban)

 - Trưởng ban: Phan Đình Hiến

 - Phó Trưởng ban: K'Khét Atô

 

Các phòng ban Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông (3 phòng ban)

  •  - Văn phòng Ban
  •  - Phòng Nghiệp vụ
  •  - Phòng Thanh tra

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO BAN (tại Quyết định số 594/QĐ-BDT ngày 25/8/2020)
 
Đồng chí: Phan Đình Hiến – Trưởng ban

a. Thực hiện nhiệm vụ thành viên của UBND tỉnh, chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Ban; lãnh đạo, điều hành các Phó Trưởng ban, Trưởng các Phòng và công tác chuyên môn của Phòng dân tộc cấp huyện; phối hợp, chỉ đạo công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Trưởng ban theo quy định của pháp luật.

b. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- Chủ tài khoản của Ban Dân tộc;

- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hàng năm và dài hạn của ngành công tác dân tộc; các dự án, chương trình, chính sách lớn, quan trọng và những vấn đề bức xúc có liên quan đến đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đồng bào dân tộc thiểu số;

- Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và người lao động; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Công tác tài chính, dự toán ngân sách; các nguồn vốn của các chính sách dân tộc. Chủ tài khoản thứ nhất của Ban;

- Các quyết định, kết luận thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Chủ tịch hội đồng: Thi đua, khen thưởng, xét nâng lương. Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo của tỉnh: Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc; Ban chỉ đạo các chính sách dân tộc; Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhình đến 2045; Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo; Ban Chỉ huy thống nhất giải quyết tập trung đông người phá rối an ninh trật tự, bạo loạn trên địa bàn tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; các Ban chỉ đạo được tỉnh và cơ quan thành lập quy định Trưởng ban là thành viên.

c. Giữ mối quan hệ công tác với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Ủy ban Dân tộc, UBND các huyện, thị xã các Sở, Ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh.

d. Phụ trách theo dõi Văn phòng và địa bàn huyện: Đăk Song, Tuy Đức, Đắk Glong và Krông Nô.

 
Đồng chí: K'Khét Atô – Phó Trưởng ban

a. Chủ tài khoản thứ hai của Ban Dân tộc;

b. Giúp Trưởng ban thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc tỉnh về quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc (trừ nhiệm vụ do Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo).

c. Phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ của Phòng Thanh tra, Nghiệp vụ.

c. Phụ trách Phòng Thanh tra, Nghiệp vụ và địa bàn huyện Đăk R'lấp, Đắk Mil, Cư Jút và thành phố Gia nghĩa. Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo của tỉnh: Ban Chỉ đạo thực hiện đề án giảo thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; Hội đồng tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật; các Ban chỉ đạo được tỉnh và cơ quan thành lập có quy định là thành viên hoặc có văn bản cử tham gia thành viên.

d. Các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.