tổ chức bộ máy

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông gồm 4 đồng chí (1 đồng chí trưởng ban và 3 đồng chí phó ban)

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO BAN (tại Quyết định số.....)

 

1. Trưởng ban: Bùi Ngọc Sơn

Email: sonbn.bdt@daknong.gov.vn

SĐT: 0912579979

 

a. Thực hiện nhiệm vụ thành viên của UBND tỉnh, chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Ban; lãnh đạo, điều hành các Phó Trưởng ban, Trưởng các Phòng và công tác chuyên môn của Phòng Dân tộc cấp huyện; phối hợp, chỉ đạo công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Trưởng ban theo quy định của pháp luật.

b. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- Chủ tài khoản của Ban Dân tộc;

- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hàng năm và dài hạn của ngành công tác dân tộc; các dự án, chương trình, chính sách lớn, quan trọng và những vấn đề bức xúc có liên quan đến đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đồng bào dân tộc thiểu số;

- Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và người lao động; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Công tác tài chính, dự toán ngân sách; các nguồn vốn của các chính sách dân tộc. Chủ tài khoản thứ nhất của Ban;

- Các quyết định, kết luận thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Chủ tịch hội đồng: Thi đua, khen thưởng, xét nâng lương. Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo của tỉnh: Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia; Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhình đến 2045; Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo; Ban Chỉ huy thống nhất giải quyết tập trung đông người phá rối an ninh trật tự, bạo loạn trên địa bàn tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; các Ban chỉ đạo được tỉnh và cơ quan thành lập quy định Trưởng ban là thành viên.

c. Giữ mối quan hệ công tác với Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố các Sở, Ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh.

d. Chỉ đạo chung các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc và chỉ đạo chung địa bàn các huyện/thành phố.

 

2. Phó Trưởng ban (Phụ trách Ban): K'KHÉT A TÔ

Email: kkhet.bdt@daknong.gov.vn

SĐT: 0261.3559.258

 

a. Chủ tài khoản thứ hai của Ban Dân tộc;

b. Phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ của Văn phòng;

c. Phụ trách Văn phòng và địa bàn huyện Đắk Glong, thành phố Gia Nghĩa;

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

 

3.Phó Trưởng ban: QUÁCH CÔNG BAN

Email: banqc.bdt@daknong.gov.vn

SĐT: 0948707707

a. Phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ của Phòng Thanh tra;

b. Phụ trách Phòng Thanh tra và địa bàn các huyện Đắk Mil, Cư Jút, Krông Nô.

c. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

 

4.Phó Trưởng ban: NGUYỄN NGỌC THẠCH

Email: thachnn.bdt@daknong.gov.vn

SĐT: 0941058989

 

a. Phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ của Phòng Nghiệp vụ;

b. Phụ trách Phòng Nghiệp vụ và địa bàn các huyện Đắk R'lấp, Tuy Đức, Đắk Song.

c. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Các phòng ban Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông (3 phòng ban)

  •  - Văn phòng Ban
  •  - Phòng Nghiệp vụ
  •  - Phòng Thanh tra