Cải cách hành chính

Ban dân tộc tổ chức cuộc họp đánh gia công tác cải cách hành chính Qúy I năm 2022
Publish date 07/03/2022 | 16:43  | View count: 27802

Ngày 07 tháng 3 năm 2022, Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II/2022 do đồng chí K'Khét ATô, Phó Trưởng Ban chủ trì. Sau khi nghe Văn phòng thông qua nội dung một số văn bản liên quan đến triển khai cải cách hành chính năm 2022 và dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I/2022, đồng chí K'Khét ATô, Phó Trưởng Ban, chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

1. Các phòng, toàn thể cán bộ, công chức tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch số 108/KH-BDT,  ngày 28/01/2022 của Ban Dân tộc, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Các phòng phối hợp với Văn phòng trong rà soát chức năng, nhiệm vụ của phòng để đề xuất, điều chỉnh phù hợp.

2. Văn phòng :

- Tham mưu khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021; triển khai các nội dung về quy chế chi tiêu nội bộ; rà soát thủ tục hành chính; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; ứng dụng công nghệ thông tin; áp dụng ISO.

- Tham mưu thực hiện báo cáo cải cách hành chính của cơ quan theo quy định. Thờng xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nội dung cải cách hành chính tại cơ quan. Tổng hợp, tham mưu giải quyết các vướng mắc, vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện cải cách hành chính.

3. Phòng Thanh tra tham mưu triển khai các nội dung liên quan đến cải cách thể chế (theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật).

5. Các phòng tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao (Văn phòng tham mưu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc).