Cải cách hành chính

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
Publish date 28/01/2022 | 17:06  | View count: 27120

Trên cơ sở Quyết định số 2357/QĐ-UBND, ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2022, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện CCHC, xem CCHC là nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường trách nhiệm của các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức trong việc triển khai các nhiệm vụ Cải cách hành chính. Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 108/KH-BDT ngày 28/01/2022 về Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh.

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả các nội dung, mục đích của kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, Ban Dân tộc đề ra các các mục tiêu sau:

  1. - 100% văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực dân tộc do Trung ương và địa phương sau khi ban hành được cập nhật kịp thời.
  2. - 100% các nội dung về kiểm soát TTHC, các vấn đề phát hiện qua rà soát quy định TTHC được kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền; 100% TTHC, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh được công bố chuẩn hóa đầy đủ, kịp thời, đúng quy định và được nhập, đăng tải công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; 100% phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính (nếu có) được giải quyết kịp thời.
  3. - Thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.
  4. - Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc tỉnh kịp thời, đúng quy định.
  5. - 90% trở lên công chức được sắp xếp theo đúng Đề án vị trí việc làm được phê duyệt; thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022; 100% cán bộ, công chức lãnh đạo được bổ nhiệm đúng quy định.
  6.  - Đảm bảo vốn ngân sách nhà nước theo kế hoạch đầu tư công được giải ngân kịp thời, đúng quy định theo kế hoạch.
  7.  - Đảm bảo các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách có liên quan (nếu có) kịp thời được khắc phục.
  8.  - Sử dụng hiệu quả phần mềm trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử và gửi thông qua trục liên thông văn bản điện tử của tỉnh; trên 95% trở lên văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử; 100% công chức được trang bị đầy đủ máy tính phục vụ làm việc.
  9. - Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan đạt 90% trở lên.

Tin: Minh Nghĩa