Lịch làm việc

L?ch công tác tu?n 50
Ngày đăng 10/12/2018 | 08:01  | View count: 5276

STT

N?i dung

Th?i gian

??a ?i?m

Thành ph?n

Ghi chú

1

H?p CQ ?ánh giá CBCC

8h

10/12

HT BDT

Toàn th? CBCCNL?

 

2

D? k? h?p th? 7 H?ND t?nh ??k Nông khóa III, nhi?m k? 2016-2021

12-14/12

HT t?nh ?y

Tr??ng Ban

 

3

H?p ??ng ?y kh?i các CQ T?nh

12/12

HT ??ng ?y

?/c Khét - PTB

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10