Tiêu chí lựa chọn người có uy tín và chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (17/09/2018)

Ngày 6/3/2018, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.